Tên Khác
Despotic Lover; Supreme King's Mistress
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại